Lojistik Depolama Maliyetleri, Analiz ve İyileştirme
MAKALE 25 Ağustos 2023
Lojistik Depolama Maliyetleri, Analiz ve İyileştirme

Bir lojistik depoda karşılaşılan maliyet kalemlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Depo Kirası veya Kira Maliyetleri: Depo alanının kullanımı için ödenen kira bedeli veya sahip olunan depo için amortisman maliyeti.

İşgücü Maliyetleri: Depo personeli maaşları, primler, sigorta ve diğer personel maliyetleri.

Depo Ekipmanları: Forkliftler, konveyör sistemleri, raf sistemleri gibi depo ekipmanlarının maliyeti, bakımı ve onarımları.

Enerji ve Su Giderleri: Depo aydınlatması, ısıtma, soğutma, havalandırma ve diğer enerji tüketimi ile su tüketimine bağlı giderler.

Güvenlik Maliyetleri: Depo güvenliğini sağlamak için alınan önlemler, güvenlik kameraları, güvenlik personeli, alarm sistemleri vb.

Veri ve İletişim Teknolojileri (IT) Maliyetleri: Depo otomasyonu, depo yönetim yazılımları ve veri izleme sistemleri gibi IT altyapısı ve yazılım maliyetleri.

Hasar ve Kayıp Maliyetleri: Depo içi hasarlar, hırsızlık, kayıp veya bozulma nedeniyle ortaya çıkan maliyetler.

Depo Yönetim ve İdari Giderler: Depo operasyonlarını yönetmek için gerekli idari maliyetler, ofis malzemeleri, yönetici maaşları vb.

Vergi ve Yasal Uyum Maliyetleri: Depo operasyonları sırasında vergi, lisans ücretleri ve diğer yasal düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkan maliyetler.

Sarf Malzeme Maliyetleri: Depo operasyonlarında kullanılan ambalaj malzemeleri, etiketler, streç film gibi sarf malzemelerin maliyeti.

Bu maliyet kalemleri, lojistik depo operasyonlarının farklı yönlerini ve potansiyel maliyet kaynaklarını kapsar. İşletmenin büyüklüğüne, sektöre ve depo operasyonlarının özelliklerine bağlı olarak bu kalemler değişebilir.

Maliyet Analizi:

Lojistik depo maliyet analizi, bir şirketin veya organizasyonun lojistik faaliyetlerinin bir parçası olarak depo işlemlerinin maliyetlerini anlamak ve optimize etmek amacıyla yapılan bir analiz türüdür. Bu analiz, depo operasyonlarının her yönünü değerlendirerek depo maliyetlerinin ne olduğunu ve nereden kaynaklandığını anlamak için kullanılır. Bu sayede işletmeler, depo operasyonlarını daha verimli hale getirerek maliyetleri düşürebilir ve genel olarak lojistik süreçlerini iyileştirebilirler.

Depo maliyet analizi yapılırken aşağıdaki adımlar genellikle takip edilir:

Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi: Öncelikle, depo operasyonları sırasında ortaya çıkan tüm maliyet kalemleri belirlenmelidir. Bu kalemler depo kirası, depo personel maaşları, malzeme taşıma ve depolama maliyetleri, güvenlik önlemleri, depo ekipmanları, enerji giderleri gibi unsurları içerebilir.

Veri Toplama: Depo operasyonlarıyla ilgili veriler toplanmalıdır. Bu veriler, depo içi hareketler, stok rotasyon hızı, ürünlerin depoda kalış süresi gibi faktörleri içerebilir. Otomasyon sistemleri ve yazılımlar genellikle bu verilerin toplanmasında yardımcı olabilir.

Maliyet Tahminleri: Toplanan veriler kullanılarak, her bir maliyet kalemi için tahminler yapılabilir. Örneğin, depo personelinin aylık maliyeti, personel sayısı ve ortalama maaşlar dikkate alınarak hesaplanabilir.

Maliyet Analizi: Elde edilen veriler ve tahminler kullanılarak, depo operasyonlarının genel maliyeti analiz edilir. Hangi kalemlerin toplam maliyet içinde daha büyük bir paya sahip olduğu ve nedenleri belirlenmeye çalışılır.

Karşılaştırmalar ve Optimize Etme: Analiz sonuçları, farklı depo operasyon senaryolarının maliyetlerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, depo düzenlemeleri, personel planlaması veya stok yönetimi gibi alanlarda yapılacak değişikliklerin maliyetlere etkisi değerlendirilebilir. Bu şekilde daha düşük maliyetli ve daha verimli operasyon yöntemleri belirlenebilir.

Eylem Planı Oluşturma: Analiz sonuçlarına dayanarak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için somut eylem adımları belirlenir. Bu adımlar, depo düzenlemeleri, iş süreçlerinin optimize edilmesi, ekipman yatırımları veya personel eğitimi gibi konuları içerebilir.

Lojistik bir depoda maliyetleri düşürmek için çeşitli stratejiler ve iyileştirmeler uygulanabilir. Bu iyileştirmeler, depo operasyonlarını daha verimli, optimize edilmiş ve düşük maliyetli hale getirerek gerçekleştirilir. İşte lojistik depoda maliyetleri düşürmek için uygulanabilecek bazı iyileştirme önerileri:

Stok Yönetimi ve Rotasyon İyileştirmesi: Stok yönetimini optimize etmek ve ürün rotasyonunu hızlandırmak, stok tutma maliyetlerini azaltabilir. Daha iyi talep tahminleri ve sipariş yönetimi ile gereksiz fazla stok tutulmasını önlemek önemlidir.

Depo Düzenlemesi ve Alan Kullanımı: Depo alanının düzenlenmesi ve optimize edilmesi, depo içi hareketleri azaltabilir ve depo alanının etkin kullanılmasını sağlayabilir. Raf sistemleri ve depo içi iş akışının optimize edilmesi bu alanda yardımcı olabilir.

İşgücü Yönetimi: İşgücü planlaması ve personel eğitimi ile verimlilik artırılabilir. İşgücü ihtiyacını doğru şekilde belirlemek, fazla personel maliyetini azaltabilir.

Otomasyon ve Teknoloji Kullanımı: Otomasyon sistemleri, robotlar ve akıllı depo yönetimi yazılımları ile operasyonların otomasyonu sağlanabilir. Bu, işgücü maliyetlerini düşürebilir ve hataları azaltabilir.

Tedariği Optimize Etme: Tedarik zincirinin daha iyi yönetimi ve tedarikçi işbirliği, malzeme tedarik maliyetlerini düşürebilir.

Taşıma ve Lojistik İyileştirmeleri: Daha iyi taşıma ve sevkiyat planlaması, maliyetleri azaltabilir. Kombine taşıma kullanımı veya daha verimli lojistik rotaları planlaması bu alanda faydalı olabilir.

Enerji ve Kaynak Yönetimi: Enerji tasarrufu sağlamak için depo aydınlatması ve iklimlendirme sistemleri üzerinde iyileştirmeler yapmak, enerji maliyetlerini düşürebilir.

Ekipman Bakımı: Ekipmanların düzenli bakımı ve onarımı, arızaların önüne geçebilir ve beklenmedik maliyetleri azaltabilir.

Eğitim ve Sürekli İyileştirme: Personelin eğitimi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı, operasyonların daha verimli hale getirilmesini ve maliyetleri düşürmeyi sağlayabilir.

Veri Analizi ve Karar Destek Sistemleri: Veri analitiği ve karar destek sistemleri, operasyonların veriye dayalı olarak yönetilmesini sağlayarak maliyetleri düşürebilir.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi

Maliyetlerin ilk olarak faaliyetlere, daha sonra mamullere yüklendiği bir yöntemdir. Bu nedenle sistemin yapısı iki aşamalı bir süreçten oluşur;

- Birinci aşamada faaliyetler tanımlanır ve endirekt faaliyetlerin maliyetleri maliyet havuzlarına paylaştırılır. Bu amaçla önce faaliyetler kategorilere ayrılır. Daha sonra homojen maliyet havuzları tanımlanır. Dolayısıyla, endirek faaliyetlerin bir maliyet havuzunda yer alabilmesi için bu faaliyetlerin mantıksal olarak birbirleriyle ilişkisi olması ve bu faaliyetlerin tüm mamuller için aynı tüketim oranına sahip olması gerekmektedir.

- İkinci aşamada, her bir maliyet havuzunda toplanan maliyetler mamullere paylaştırılır. Bu paylaşımın yapılması için, öncelikle yapılması gereken, her mamulün tükettiği kaynak miktarının ölçülmesidir. Daha sonra birinci aşamada hesaplanan yükleme oranı ve bu ölçüler kullanılarak maliyetler mamullere yüklenmiş olur.

Faaliyet Tabanlı Maliyet sisteminin depolama maliyetlemesinde kullanımının başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir;

- Depolama süreci içinde, ürün ve servislerin üretiminde düşük değer yaratan faaliyetlerin maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesini veya tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak,

- Toplam üretim maliyetini azaltmak ve dolayısı ile toplam karlılığı artırmak amacı ile depolama sürecinde katma değeri yüksek faaliyetlerin daha efektif hale getirilmesi için etkin ve verimli bir bilgi tabanı sağlamak,

- Depolama sürecindeki maliyetlerin oluşumundaki problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin düzeltilmesini sağlamak,

- Zayıf varsayımları (kabullenmeler) ve yetersiz maliyet dağıtımından kaynaklanan yanlışlıkları ortadan kaldırmak,

- Yöneticilerin depolama iş süreci açısından kararlarını doğru verebilmeleri için doğru maliyet bilgileri sağlayabilmek.

BENZER İÇERİKLER
İhtiyaca Uygun Çözüm ve İşbirlikleri
Lojistik çözümü ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacağız. Size tavsiyelerde bulunmaktan ve tüm soruları mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaktan mutluluk duyarız.